Ưu đãi mua hàng nguyên giá

-5%

VIP5

Chi tiêu tích luỹ >= 7.5 triệu

 

Ưu đãi ngày sinh nhật của bạn

-30%

 

Ưu đãi mua hàng nguyên giá

-4%

VIP4

5 triệu <=Chi tiêu tích luỹ< 7.5 triệu

 

Ưu đãi ngày sinh nhật của bạn

-30%

 

Ưu đãi mua hàng nguyên giá

-3%

VIP3

3.5 triệu <=Chi tiêu tích luỹ< 5 triệu

 

Ưu đãi ngày sinh nhật của bạn

-30%

 

Ưu đãi mua hàng nguyên giá

-2%

VIP2

2 triệu <=Chi tiêu tích luỹ< 3.5 triệu

 

Ưu đãi ngày sinh nhật của bạn

-30%